13 de maig de 2015

Ple Ordinari 13 / 04 / 2015

Avui  dimecres, a les 8 del vespre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es durà a terme el darrer Ple Ordinari d’aquest govern. Com sempre serà retransmès en directe per la ràdio, a la sintonia del 107.5 FM o bé a l’enllaç del Mixrl que trobareu a la part esquerra de la web.

TEMES A TRACTAR

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 8 d’abril (ordinària ) i 27 d’abril ( extraordinària ) de 2015

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 16 de març (ordinària), 25 de març (extraordinària i urgent), 7 d’abril (ordinària ), 13 d’abril (extraordinària) i 20 d’abril (ordinària) de 2015.

4. Informació de les regidories.

MOCIONS I PROPOSTES

5. Provisió del titular i suplent del Jutjat de Pau de Sant Fruitós de Bages: elecció dels candidats.

6. Moció per a la construcció de la connexió en sentit nord (direcció Berga) de Manresa amb la C – 16 per la carretera d’El Pont de Vilomara.

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

7. Sol·licitud de bonificació per tractar-se d’una obra d’interès general, de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la instal·lació de fibra òptica als polígons industrials de Santpedor, en el tram que transcorre en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages,

8. Modificació del pressupost 8/2015 mitjançant transferència de crèdit de diferent àrea de despesa i concessió de crèdit extraordinari.

9. Acord d’imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament de les obres compreses en el projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

10. Aprovació de l’adhesió a la Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients.

11. Desistiment de sol·licitud presentada per BAGAMO SA.

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de la Plaça Onze de setembre i de l’Avinguda Jaume I.

13. Admissió a tràmit i suspensió del pronunciament sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual del polígon de la UA-14, carretera d’Artés.

14. Adhesió a l’addenda, signada el passat 30 de març de 2015, al conveni signat entre el Consorci Local Localret (en endavant Localret) i Telefónica de España S.A.U. (en endavant Telefònica) en data 10 de juny de 2010.

15. Avanç de la Modificació puntual del PGOU àmbit del Portal Nord (zona industrial EEPSA).

16. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Sant Fruitós de Bages per a la seva adaptació a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte.

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

17. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per al servei de transport escolar no obligatori, curs 2014/2015.

18. Prendre coneixement de la composició dels nous Consells Escolars dels centres educatius del municipi. Composició del Consell Escolar Municipal i les seves normes de funcionament.

PRECS I PREGUNTES